వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే

వ్యక్తిత్వం మనిషికి ఆభరణం లాంటిది. వ్యక్తిత్వం లేకపోతే మనిషి ఇతరులపై ఆధారపడవలసి వుంటుంది. ఇతరులపై ఆధారపడ్డప్పుడు మనిషికి గౌరవం వుండదు. గౌరవం లేని వ్యక్తి జీవితం దుఃఖమయమవుతుంది.

Read more

ప్రేమ సూక్తులు

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రేమించని, ప్రేమించుకోని యువతీ యువకులు ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి వారి కోసం.. కొన్ని ప్రేమ సూక్తులు. నిజానికి ప్రేమ కలిగించేటంత బాధ, వ్యధ ఈ

Read more

యువతకు స్ఫూర్తి ప్రదాత

వివేకానందుని బోధనలు, సూక్తులు కేవలం భారతీయ యువతరానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ప్రపంచంలో నిరాశ, నిస్పృహలతో సతమతమవుతున్న యువతరానికి చైతన్య ప్రబోధాలు. ‘‘ఈ ప్రపంచంలో వున్న సకల

Read more